Custom Bg

Програма за подкрепа на микро и малки предприятия по ОПИК 2014-2020

7 октомври 2020
Програма за подкрепа на микро и малки предприятия по ОПИК 2014-2020

Във връзка с изпълнението на сключен административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, фирма Топ левъл спорт ООД (SPARK Fitness / spa) -бенефициент по програмата, информира обществеността за получената от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 грантови средства в размер на 10 000 лв. Отпуснатите средства по програмата ще бъдат изразходвани подсигуряване на ликвидни средства за режийни разходи, наем.

Цел на програмата: Осигуряване на ликвидни средства.

Обща стойност: 10 000..лв., от които

  8500 лв. европейско съфинансиране

и 1500 лв. национално съфинансиране.
 

Начало на програмата  20 Октомври 2020

Край на програмата: 20екември 2020. 

Резултат: Средствата по програмата са от изключително важно значение за подкрепата и съществуването на услугите за  здраве и фитнес. Като резултат, населението извършва дейности за масов спорт и здраве, профилактика на социално значими заболявания, поддържане на психичното здраве чрез физическа активност чрез дейности като плуване, обучение  по плуване на бебета, деца и възрастни,фитнес, спортни занимания за деца и възрастни, йога, балет, бойни спортове, аеробни упражнения и др.

 

Назад