Custom Bg

Политика за защита на личните данни

 

 

Защита на личните данни

 

 

 

Добре дошли на страницата ни за разяснение относно защитата на личните данни в SPARK Fitness & SPA управлявано от „Топ Левъл Спорт“ ООД.

 

Информационната политика за защита на личните данни обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни и Ви информира за Вашите права за защита на личните данни. За по-лесно четене сме разделили Информационната политика за защита на лични данни на  отделни раздели. Може да изберете информацията, която Ви интересува и да прочетете повече. На някои места за улеснение сме предоставили информацията под формата на въпроси и отговори.

 

Наша цел е да подобряваме нашите услуги и Вашата информираност. С оглед на тази цел, ако имате съвети и предложения как по-добре да комуникираме с Вас нашата Информационна политика, може да отправяте своите предложения и коментари до info@spark-bg.com

 

1.    За Дружеството и нашата Информационна политика за защита на лични данни

 

„Топ Левъл Спорт“ ООД е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 201986167, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красна поляна“, I част, бул. „Възкресение“ бл. 9, ет. 1, ап. 3 („Дружеството“). Информацията за видовете и характеристиките на предоставяните от Дружеството услуги и продукти можете да намерите на нашата интернет страница - http://spark-bg.com/bg/spark.html, както и да получите в SPARK Fitness % SPA. Ние целим да гарантираме спазване на неприкосновеността на личността и защита на личните данни на всички потребители.

 

Тази Информационна политика за защита на личните данни Ви предоставя информация за това как Дружеството обработва лични данни. Това включва лични данни, които ще събираме за Вас, когато използвате нашите услуги и когато използвате интернет страницата на http://spark-bg.com/bg/spark.html.

 

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.

 

Дружеството е администраторът на лични данни, който ще обработва Вашите лични данни. Може да се свържете с нас на адрес:

 

гр. София, район „Красна поляна“, I част, бул. „Възкресение“ бл. 9, ет. 1, ап. 3 или на ел. поща: info@spark-bg.com и vessela_toncheva@yahoo.com

 

2.    Лични данни, които обработваме

 

Дружеството обработва различни видове лични данни. Това включва информация, която ни предоставяте и информация, която създаваме, когато предоставяме услуги или стоки на Вас или на други клиенти. За повече подробности относно личните данни, които обработваме, и как тези данни са събрани или получени, вижте таблицата по-долу.

 

 

 

Категории данни

Описание

Източник на личните данни

Данни за

контакт

Това включва Вашето име, адрес и друга информация за контакт, като имейл адрес и/или телефонни номера.

 

Тази информация се предоставя от Вас, когато използвате нашата интернет страница или когато се свържете директно с нас или когато използвате или сте получател на услугите на Дружеството.

 

Финансова информация

Записи на Вашите плащания и информация за плащане, например данни за плащане с кредитна или дебитна карта.

Вие предоставяте тази информация самостоятелно, когато използвате нашите услуги или ни предоставяте, за да получите плащане.

Също така може да получим информация от трети страни, като например банки, за да се извърши дадено плащане.

История на

контакти с нас

Това са подробности за всяко записване за посещение на SPARK Fitness & spa запитване, жалба, рекламация или искане, които сте направили до Дружеството и може да включва копия от кореспонденция.

Вие ни предоставяте тази информация, когато се свързвате с нас, за да направите запитване, жалба, рекламация или искане.

 

 

 

Данни за спешен контакт илиспецифични условия на клиента

Това е информация за контакт с избран от вас близък човек, с когото да се свържем при необходимост. Доброволно клиентите могат да предоставят и специфична за тях информация свързана с определени здравословни нужди.

Вие предоставяте тази информация доброволно когато ползвате нашите услуги в SPARK Fitness & spa  чрез попълване на картотечна карта или формуляр за допълнителна информация.

Видеозаписи

Изображения, записани чрез Видеонаблюдение и друго оборудване, използвано за защита на  нашите клиенти, служители и собственост.

Ще запишем Вашето изображение, ако посетите място, на което има Видеонаблюдение.

Данни за достъп

Това е информация, която се събира от издадените карти за контрол на достъп (радиочестотна карта). Информацията отчита дали даден клиент с издадена карта е посетил SPARK Fitness & spa и кога.

Тази информация се събира ос изградената система за контрол на достъпа при използване на индивидуалните клиентски карти за достъп.

 

3.    Как обработваме Вашите лични данни?

 

Дружеството обработва лични данни за редица различни цели. Дружеството ще обработва Вашите лични данни само когато е налице правно основание за това съгласно Закона за защита на личните данни и/или Общия регламент относно защитата на данните, както са посочени в таблицата по-долу (в някои ситуации може да се прилагат повече от едно правно основание). В обобщение, съответните основания са:

 

а) Съгласие: давате съгласието си да обработваме Вашите данни за конкретна цел.

 

б) Договор: обработката е необходима за сключване и/или изпълнение на договор с Вас, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

 

в) Правно задължение: обработката е необходима за спазване на закона.

 

г) Легитимни интереси: обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на Дружеството или трета страна.

 

Целите, за които обработваме личните данни и правните основания за това във всеки отделен случай, са:

 

Цел

Правно основание за обработването

Предоставяне на услуги, когато има сключен договор с Вас.

Договор - трябва да обработим данните Ви, за да Ви предоставим тези услуги в съответствие с този договор.

Услуги за клиенти - занимаващи се със запитвания, оплаквания, рекламации или жалби, свързани с нашите услуги.

 

 

Легитимен интерес - може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да се справим и да разрешим всяко запитване, рекламация, жалба или молба, повдигнати от Вас или друго лице. Напр. когато ваш работодател заплаща нашите услуги и има отправено запитване към нас за ползваните услуги.

Маркетинг на нашите собствени продукти и услуги директно на нашите клиенти и потенциални клиенти.

Легитимен интерес или съгласие - имаме легитимен интерес да продаваме нашите продукти и услуги на съществуващи и потенциални клиенти и понякога трябва да обработваме Вашите данни, за да направим това. При някои обстоятелства ще поискаме съгласието Ви да изпратим маркетингови съобщения.

Винаги имате право да се откажете от директния маркетинг и да възразите да обработваме данните за.

Запитвания относно Вашите права по защита на личните данни.

Легитимен интерес - може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да отговорим на  всяко запитване, жалба или молба, повдигнати от Вас или друго засегнато лице.

Спазване на закона, включително регулаторни изисквания. Например счетоводно законодателство, защита на личните данни, разследване на престъпления от органите на реда.

Законово задължение - да спазваме нашите правни задължения това налага обработване на лични данни.

Защита на  нашите клиенти, служители и собственост от евентуални престъпления - включително използване на видеонаблюдение.

 

 

Легитимни интереси - понякога трябва да обработваме лични данни, за да защитим правата, собствеността и личната безопасност на нашите служители и клиенти, както и да отговорим на запитвания по прилагане правата на субектите за защита на техните лични данни.

Контрол на достъп до SPARK Fitness & spa и отчетност на ползваните услуги

Легитимни интереси – Дружеството обработва данните до индивидуалните карти за достъп на  клиентите, за да може да осигури достъп до помещенията само на лица, които имат право да посещават SPARK Fitness & spa и за да може да води отчетност на използваните заплатени услуги, които Дружеството предоставя в SPARK Fitness & spa.

Подобряване на качеството на услугите ни, предлагани на  интернет страница. Например, използваме информация за посещенията Ви на интернет страницата ни, за да оценим и разберем как различните хора се придвижват в интернет страницата ни и колко време прекарват в определени подстраници.

Легитимен интерес - понякога трябва да обработваме лични данни, за да разберем как използвате нашите услуги, с цел подобряването им.

 

4.    С кого споделяме Вашите лични данни?

 

Вътрешни

 

Съответните служители на Дружеството имат достъп до Вашите данни за целите, посочени по-горе. Например, ако се записвате час за посещение ще споделим информацията с нашите служители, които предоставят конкретната услуга в SPARK Fitness & spa или ако свържете с нас с въпрос или жалба, информацията Ви ще бъде видяна от съответните ни служители за обслужване на клиенти. Категориите получатели извън Дружеството са изброени по-долу:

 

Обработващ лични данни

 

В някои случаи Дружеството възлага на Обработващ лични данни да обработи Вашите лични данни за целите на Дружеството (когато следва да ползваме външни услуги на счетоводители може да възложим обработването на данни за счетоводни и финансови цели). Предприели сме мерки, които да гарантират, че всеки обработващ лични данни може да гарантира сигурността на Вашите лични данни.

 

Избрани трети страни

 

Дружеството може да споделя лични данни с други организации или публични органи при изпълнение на свои законови задължения, например: полицията, правоприлагащите органи и други органи, когато това е необходимо за предотвратяване или разкриване на престъпление или за защита на правата, собствеността или безопасността на гражданите. Понякога с оглед защита на нашите интереси може да разкрием Ваши лични данни на  професионални съветници (напр. адвокати).

 

Оповестявания, изисквани от закона или за регулаторни цели

Личните данни могат да бъдат споделяни с регулаторни органи, когато това е необходимо или подходящо за регулаторни цели, като спазване на законовите ни задължения.

 

5.    Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

 

Политиката на Дружеството е да съхранява информация само докато е необходима за целта или целите, за които я използваме. Ще определим колко дълго ще запазим различни данни въз основа на следните изисквания:

 

  • За времето, за което е необходима информацията за целта или целите, за които се използва.
  • Правни и регулаторни изисквания.

 

6.    Какви са моите права?

 

 

 

Ако желаете да упражнявате индивидуалните си права по отношение на личните Ви данни, моля, свържете се с екипа ни за защита на лични данни: info@spark-bg.com

 

Имате следните права:

 

Правото на информация

 

Дружеството ще Ви предостави "добросъвестна и прозрачна информация за обработването“, когато събираме лични данни от Вас (например, Информационни политики, като тази).

 

Право на достъп

 

Имате право на достъп до личните си данни и подробности за начина, по който ги обработваме.

 

Можете да поискате подробности за личните данни, които Дружеството съхранява за Вас, като се свържете с екипа ни за защита на лични данни: info@spark-bg.com

 

Доказателство за идентификация на лицето е необходимо, за да се защити Вашата информация. Също така искаме лицата да посочат кои лични данни и дейности по обработване се отнасят до искането им, както и вероятните дати на обработването.

 

 

 

Право на коригиране

 

 

 

Имате право да поправите лични данни за Вас, ако са неточни или непълни.

 

 

 

Дружеството ще гарантира, че личните данни ще бъдат точни и актуални, доколкото е възможно. Въпреки това, Дружеството разчита на клиентите, за да се увери, че част от информацията, която има за тях, е точна и актуална. Насърчаваме клиентите да информират Дружеството за всякакви промени в информацията им (например чрез актуализиране на данните за профила Ви на интернет страницата ни).

 

 

 

Право на възражение

 

Имате право да възразите срещу използването на лични данни, като например директния маркетинг. Лицата имат също така правото да възразят срещу обработването на лични данни въз основа на легитимни интереси.

 

Право на изтриване

 

Имате право да поискате да изтрием или премахнем лични данни от нашите регистри, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Когато личните данни все още са необходими за легитимни интереси или законово изискване, няма да е възможно да бъдат изтрити тези данни, поради което някои искания могат да бъдат отхвърлени.

 

Право на ограничаване на обработването

 

 

 

Имате право да "блокирате" обработването на лични данни при ограничени обстоятелства. Това право може да се приложи:

 

  • Ако точността на Вашите лични данни трябва да бъде проверена;
  • Ако правното основание за обработката на личните Ви данни е оспорено и трябва да бъде разгледано от Дружеството;
  • Ако обработката е незаконна, но не искате личните данни да бъдат изтрити;
  • Ако личните данни вече не се изискват от Дружеството, но искате данните да бъдат запазени за целите на правна претенция.

 

Право на преносимост на данни

 

Това право се отнася само за личните данни, които сте ни предоставили електронно и които използваме въз основа на Вашето съгласие или за сключване на договор с Вас.

 

Правото на преносимост на данни позволява на физическите лица да използват повторно своите лични данни при различни доставчици на услуги; позволявайки им да преместват или копират данни от една организация в друга, ако изберат.

 

Вашето право да оттеглите съгласието си

 

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие.

 

 

 

7.    Извършва ли се автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

 

Автоматизираните решения се определят като решения за лица, които се основават единствено на автоматизираната обработка на данни и които произвеждат правни последици, които засягат значително засегнатите лица.

 

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения. Ние не основаваме своите решения на автоматизираната обработка на Вашите лични данни.

 

8.    Интернет страница и Бисквитки (cookies)

 

За да работи тази интернет страница както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

 

Какво представляват бисквитките?

 

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

 

 

 

По какъв начин използваме бисквитките?

 

Може да намерите подробна информация относно използваните от нас бисквитки на http://www.spark-bg.com

 

Как да контролирате бисквитките

 

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте http://www.spark-bg.com и aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

 

Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки в менюто за настройки на бисквитките: Активни / Изключени.

 

9.    Как да се свържете с нас?

 

 

 

Всеки може да се свърже с нас, за да упражни своите права за защита на данните или да направи други свързани с данните запитвания, като ни се обади на телефон: +359888558285 по електронна поща на адрес info@spark-bg.com или по пощата на адрес:

 

гр. София

 

ж.к.„София парк“Търговска зона, сграда 16/3, СПАРК фитнес и спа

 

Лице за контакт: Весела Тончева-Шенк

 

Тел: +359 888 558 285

 

 

 

10. Мога ли да се оплача пред надзорен орган и как?

 

Ако някое физическо лице не е доволно от това как обслужваме заявлението му или вярва, че обработваме неправомерно личните му данни, то може да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, която е надзорният орган в Република България, отговарящ за прилагане на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти
 - тел. 02/91-53-518

 

Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.

 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

11. Промени на Информационната политика за защита на лични данни

 

Ние ще следим Информационната политика за защита на лични данни и при необходимост в следствие на промяна на целите и средствата за обработване или при наличие на нови регулаторни изисквания ще публикуваме всички изменения тук. При предоставяне на Информационната политика ще Ви съобщим кога е актуализирана за последен път.

 

Всички стари версии ще са достъпни тук: